Čuvamo vašu

privatnost.

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

EK PRO d.o.o., Vladimira Nazora 20, Popovac, mob: +38591 4555 402,

e-mail: villa@ek-pro.hr

 

2.  SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

2.1. Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu izvršavanja zadaća i ovlasti Društva obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe, a iste uključuju:

 • davanje odgovora na zaprimljene upite;

 • poduzimanje radnji s ciljem kontrole usklađenosti s Općom uredbom;

 • postupanje po zaprimljenim prigovorima i pritužbama koje su nam upućene.

 2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:

 • odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama;

 • zaposlenja u našoj tvrtci;

 • prijave/odjave gostiju i vođenja evidencije dolazaka/odlazaka gostiju.

2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

 • administrativnih radnji (npr. izrada ponude)

2.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

 • izravnog marketinga.

3. VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

 • vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, kontakt telefon, adresa e-pošte, informacije o vrsti ugovornog odnosa i sadržaju;

 • ostale osobne podatke, koje nam vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom zasnivanja ugovornog odnosa i/ili tijekom ugovornog odnosa, kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne podpadaju podaci osjetljivi s aspekta zaštite podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim nazorima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju.

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno i pisanim putem.

4. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

 • na službenim internetskoj stranici www.mons-aureus.com koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

 • kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

 • na našim stranicma koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

 • više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.mons-aureus.com

Kolačići treće strane

 • naše Internet mjesto koristi sljedeće kolačiće treće strane:

 • Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. (“Google”) kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na Internet mjestu za upravitelje Internet mjesta, kao što su broj posjetitelja i stranice koje posjetitelji posjećuju. Koristimo način integracije koji anonimizira vašu IP adresu  i ne prikupljamo osobne podatke putem kojih Vas možemo identificirati.

 • YouTube, servis za pohranu i pregledavanje video dokumenata. Koristimo YouTube način implementacije videa za veću privatnost, u kojem YouTube neće pohranjivati podatke o posjetiteljima osim ako pokrenu reprodukciju videozapisa.

 • Društvene mreže (Instagram i Facebook)

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

 • odabirom opcije “Prihvaćam“ dopuštate pohranjivanje kolačića na vaše računalo ili mobilni uređaj.

 • ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti ovog Internet mjesta.

5. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici: www.mons-aureus.com

Vaša prava su:

5.1. Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

5.2. Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

5.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;

 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;

 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;

 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade

 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

5.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;

 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili

 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

5.4.  Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate njihovu točnost

 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju

 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

5.5. Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

6.  DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatake, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Primjerice nekada je potrebno poduzimanje zajedničkih nadzornih aktivnosti nadzornih tijela država članica ili je potrebno poduzeti radnje s ciljem naplata izrečene, a neplaćene kazne. Dakle, Vaši podaci proslijeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

7. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

8. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi.

9. KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti na neki od kontakata koji su dostupni na sljedećoj poveznici: www.mons-aureus.com

10. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.